کمیسیون های پنج گانه انجمن نساجی شهرستان تبریز از قسمت های : کمسیون حل اختلاف ، کمسیون بازرسی ، کمسیون آموزشی ، کمسیون رسیدگی به شکایات و کمسیون فنی تشکیل شده است