نهاوندیان: مسیرهای جدیدی برای تسویه‌حساب ارزی پیدا می‌کنیم