مجلس از سیاست های وزیر صنعت در ممنوعیت واردات پوشاک و لوازم خانگی حمایت می کند