i انجمن نساجی تبریز |

مکاتبه انتقادی با وزیر اقتصاد در خصوص ترخیص پارچه های خارجی با ارزش نازل