i انجمن نساجی تبریز |

گروه صنعتی کبیرریس، بزرگترین تولیدکننده نخ ظریف در خاورمیانه در استان مرکزی