انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی
X

دفتر اصلی انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی

ساعت کار دفتر : شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۹  الی ۱۷  – پنجشنبه ۹  الی ۱3:30

تلفن  : ۳۵۴۱۱۶۴۷ — ۳۵۴۱۱۶۸۷

نمابر : ۳۵۴۱۱۶۵۱

نشانی : تبریز- خیابان ارتش جنوبی – ساختمان پست مرکزی – طبقه چهارم

صندوق پستی: 1386- 51385

 پست الکترونیکی: info@eatma.org


Office hours: Monday to Wednesday from 9 to 17 - Thursday 9 to 13:30

TEL: (041) 35411687 - 35411647

FAX :(041) 35411651

Address : 4th floor - Central Post Office - South َArtesh Ave. Tabriz

Post Box Num:51385-1386

E-mail : info@eatma.org