انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی
X

شرایط عضویت

طبق اساسنامه انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجانشرقی شرایط عضویت به شرح زیر می باشد:

۱) داشتن تابعیت جمهوری اسلامی و متدین بودن به یکی از ادیان رسمی
۲) قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه
۳) پرداخت ورودیه و حق عضویت مصوب بطور مرتب
۴) نداشتن سابقه سوء پیشینه کیفری
۵) اشتغال در صنعت یا حرفه مرتبط با نساجی در استان